کلینیک L&S

، کلینیک ، پزشک خانواده ،

دکتر خانواده، پزشکی از راه دور، پرستاری
پذیرش فارسی‌زبان و پزشکان ایرانی

مدیر کلینیک: ابراهیم نو ...

2155 Rue Saint-Louis , Montreal , Quebec

دکتر بنفشه حجازی

پزشک خانواده ، پزشک عمومی ،

پزشک عمومی

دکتر بهاره قادری

پزشک خانواده ، پزشک عمومی ،

پزشک عمومی

دکتر الهام خیاط

پزشک خانواده ، پزشک عمومی ،

پزشک عمومی

دکتر آرین صمیمی

پزشک خانواده ، پزشک عمومی ،

پزشک عمومی

دکتر روشنک قادری

پزشک خانواده ، پزشک عمومی ،

پزشک عمومی